Privacy Statement van Scheidingsbegeleiding

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en onze cliënten. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld en garanderen een zorgvuldige en discrete omgang. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Scheidingsbegeleiding hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die wij leveren ten aanzien van het scheidingsproces. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Scheidingsbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevensverwerking
Scheidingsbegeleiding verwerkt in het kader van het begeleiden van (echt)scheidingen persoonsgegevens. Deze verwerking vangt aan vanaf het moment dat u voor het eerst contact met ons heeft gelegd. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het (gezamenlijk of éénzijdig) begeleiden van scheidingen in de ruimste zin van het woord;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW-gegevens van u en uw gezinsleden;
 • E-mailadres & telefoonnummer;
 • Gegevens omtrent uw samenlevingsvorm (huwelijksakte, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, et cetera);
 • Gegevens omtrent uw woning (hypotheekakte en -offerte, akte van levering, jaaroverzicht hypotheek, et cetera);
 • Gegevens omtrent uw financiële situatie (jaaropgaves, salarisstroken, IB-aangiften en aanslagen, banksaldi, pensioenoverzichten, et cetera);
 • Overige gegevens die benodigd zijn voor een zorgvuldige nakoming van de dienstverleningsovereenkomst.

Wij zullen alleen de informatie opvragen die benodigd is voor een zorgvuldige nakoming van de dienstverleningsovereenkomst.
Voornoemde persoonsgegevensverwerking geschiedt op grond van uw toestemming voor de verwerking voor de hierboven genoemde omschreven specifieke doeleinden. Deze toestemming heeft u aan ons verleend door:

 • Ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst;
 • Het aanvinken van de toestemmingsverklaring bij het invullen van het contactformulier op onze website.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij onder andere gebruik van:

 • Een advocaat voor het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding;
 • Juridische, financiële en fiscale advisering ten aanzien van het scheidingsproces;
 • Financiële planning- en alimentatierekensoftware;
 • CRM-systemen;
 • Een boekhouder voor het verzorgen van de (financiële) administratie.

Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, zodat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt gegarandeerd. Scheidingsbegeleiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden geregistreerd en gebruik voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Scheidingsbegeleiding maakt gebruik van Google Analytics. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Scheidingsbegeleiding zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: zeven jaar in geval van administratieve verplichtingen en vijf jaar in de overige gevallen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht bij ons een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door ons worden verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Scheidingsbegeleiding zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek zenden aan Scheidingsbegeleiding, waarvan de contactgegevens onder aan de privacyverklaring te vinden zijn.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Afsluiting
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken. Scheidingsbegeleiding heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met u persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Scheidingsbegeleiding behoudt zich het recht voor de privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. De meest recente versie van de privacyverklaring is van toepassing.

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op.

Wilgenbos 20

3311 JX Dordrecht

078 63 30 527

info@scheidingsbegeleiding.nl